CCL Home

Up Directory CCL December 31, 2010

Previous day Month index Next day

From:  Shirin Seifert <shirin.seifert=gmail.com>
Date:  Fri, 31 Dec 2010 14:58:39 +0330
Subject:  CCL:G: G09 Memory

From:  Jean Jules FIFEN <julesfifen%x%gmail.com>
Date:  Fri, 31 Dec 2010 13:49:04 +0100
Subject:  CCL:G: G09 Memory

From:  "janaki Janaki NIMMALURI" <janaki.nimmaluri[A]gmail.com>
Date:  Thu, 30 Dec 2010 23:27:58 -0500
Subject:  CCL:G: charge transfer integral using gaussian

From:  "Soren Eustis" <soren^env.ethz.ch>
Date:  Fri, 31 Dec 2010 04:11:39 -0500
Subject:  CCL:G: CASSCF Memory Requirements

From:  "janaki JANAKI NIMMALURI" <janaki.nimmaluri[a]gmail.com>
Date:  Thu, 30 Dec 2010 23:47:30 -0500
Subject:  CCL:G: charge transfer integral calculation using gaussian

From:  Shirin Seifert <shirin.seifert]^[gmail.com>
Date:  Fri, 31 Dec 2010 17:48:58 +0330
Subject:  CCL:G: G09 Memory

From:  Herbert Fruchtl <herbert.fruchtl!^!st-andrews.ac.uk>
Date:  Fri, 31 Dec 2010 15:10:12 +0000
Subject:  CCL:G: G09 Memory

From:  <eurisco1|*|pochta.ru>
Date:  Fri, 31 Dec 2010 16:10:55 +0300
Subject:  CCL:G: G09 Memory

From:  "morteza moghimi" <m.moghimi.w],[gmail.com>
Date:  Fri, 31 Dec 2010 10:18:13 -0500
Subject:  CCL: gaussian polarizability: units

From:  <eurisco1[]pochta.ru>
Date:  Fri, 31 Dec 2010 18:50:08 +0300
Subject:  CCL:G: CASSCF Memory Requirements

From:  Jean Jules FIFEN <julesfifen|a|gmail.com>
Date:  Fri, 31 Dec 2010 17:04:08 +0100
Subject:  CCL:G: CASSCF Memory Requirements

From:  i.nick . mail.ru
Date:  Fri, 31 Dec 2010 19:09:17 +0300
Subject:  CCL:G: CASSCF Memory Requirements

From:  i.nick]_[mail.ru
Date:  Fri, 31 Dec 2010 19:13:53 +0300
Subject:  CCL: G09 Memory

From:  Jean Jules FIFEN <julesfifen_-_gmail.com>
Date:  Fri, 31 Dec 2010 17:24:34 +0100
Subject:  CCL:G: G09 Memory

From:  Shirin Seifert <shirin.seifert-.-gmail.com>
Date:  Sat, 1 Jan 2011 00:07:32 +0330
Subject:  CCL: G09 Memory

From:  Shirin Seifert <shirin.seifert%gmail.com>
Date:  Sat, 1 Jan 2011 00:57:54 +0330
Subject:  CCL:G: G09 Memory

From:  "Dr. Daniel Glossman-Mitnik" <dglossman*|*gmail.com>
Date:  Fri, 31 Dec 2010 19:25:52 -0300
Subject:  CCL:G: G09 Memory

From:  "Emmanuel N. Koukaras" <koukaras]^[physics.upatras.gr>
Date:  Sat, 01 Jan 2011 01:26:07 +0200
Subject:  CCL:G: G09 Memory

From:  Delwar Hossain <hossaind2004 * yahoo.com>
Date:  Fri, 31 Dec 2010 16:56:03 -0800 (PST)
Subject:  CCL:G: gaussian polarizability: units